REGULAMIN KONKURSU „Start sezonu 2019 z Soft99

1. Organizatorem konkursu „Start sezonu 2019 z Soft99”, zwanego dalej „Konkursem” jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00-725), ul. Zbyszka Cybulskiego 3, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000506610, posiadająca numer NIP 5213670388, numer REGON 147203781, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających niefikcyjne konto w serwisie Facebook (dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe), spełniających warunki, o których mowa w pkt 6 niniejszego Regulaminu, zwanych dalej „Uczestnikami”.

3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu Facebook. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 8 kwietnia 2019 r.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe polegając na:

a)      polubieniu przez Uczestnika fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook zamieszczonego pod adresem https://www.facebook.com/Soft99Polska/ poprzez użycie przycisku „Lubię to”

b)      polubieniu przez Uczestnika postu konkursowego zamieszczonego na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Soft99Polska/ poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super”,

c)  Zamieszczeniu w komentarzu, pod postem konkursowym, zdjęcia ilustrującego efekt lub użycie dowolnego produktu z oferty Soft99, tak aby produkt ten był widoczny na zdjęciu. Użytkownik może publikować wyłącznie takie materiały, których jest autorem.   

7. Laureatem Konkursu zostanie wybranych 5 użytkowników, którzy zgłoszą najlepsze zdjęcia lub galerie zdjęć. Istotnym kryterium oceny będzie też ilość zgłoszonych zdjęć.

8. Wyboru Laureata Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą trzy osoby powołane przez Organizatora spośród jego pracowników.

9. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wybranie Laureata Konkursu,

c)      stwierdzenie, że Laureat Konkursu utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem.

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Soft99Polska/ do dnia 09.04.2019, do godz. 15:00

11. Laureaci Konkursu z miejsc 1-3 otrzymają nagrodą rzeczową przyznawaną przez Organizatora w postaci zestawu produktów: Water Block Wax oraz Fukupika Spray Strong. Laureaci konkursu z miejsc 4-5 otrzymają natomiast nagrodę rzeczową przyznawaną przez Organizatora w postaci produktu: Luxury Gloss.

12. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata Konkursu na adres poczty elektronicznej Organizatora info@soft99.pl w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu  wiadomości, która powinna zawierać imię i nazwisko Laureata Konkursu, nr PESEL, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, jak również potwierdzenie uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody, o ile przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

13. Nagroda zostanie wysłana na adres zamieszkania Laureata Konkursu w terminie 30 dni od dnia przesłania przez Laureata danych, o których mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu oraz pod warunkiem uiszczenia przez Laureata podatku dochodowego, o ile przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Za przyznaną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

14. W przypadku braku skontaktowania się Laureata Konkursu z Organizatorem w terminie określonym w pkt 12, nieodebrania przez Laureata Konkursu nagrody lub w przypadku nie spełnienia innych wymogów określonych w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

15. Użytkownik publikując w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia i materiały graficzne, automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora w jego kanałach komunikacji internetowej (w szczególności Facebook oraz Instagram) oraz w kanałach komunikacji partnerów handlowych Organizatora.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczanych na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Soft99Polska wulgarnych i obraźliwych komentarzy, jak również komentarzy, których treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

16. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)  jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych, o których mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i pseudonimu, którym posługują się w serwisie Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych, żądania ich poprawienia i zaprzestania przetwarzania.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać na adres poczty elektronicznej reklamacje@soft99.pl lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.

18. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego serwis Facebook zostaje zwolniony z odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą aktywny udział w Konkursie, jak również, za pośrednictwem której Uczestnicy kontaktują się z Organizatorem.

20. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny pod adresem https://sklep.soft99.eu/pl/content/12-start-sezonu-z-soft99 oraz w siedzibie Organizatora.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie informacji pod adresem https://sklep.soft99.eu/pl/content/12-start-sezonu-z-soft99

22. Prawem właściwym w sprawach związanych z Konkursem są przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu serwisu Facebook oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.