Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Organizator informuje iż:

1)    administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. polska spółka Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 506610, posiadająca NIP 5213670388, REGON 147203781, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 0/100), wpłacony w całości;

2)    każdy Uczestnik Konkursu może się kontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem +48 691 344 348 lub na adres email: info@soft99.eu;

3)    Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

a)     przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO, w tym przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu,

b)    w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestników wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. dotyczących rozliczeń podatkowych) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz

c)     realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora dotyczącego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

4)    na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail a w przypadku zwycięzców również dane niezbędne do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych – których zakres określony jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

5)    dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora w terminie 60 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Upływ tego terminu nie pozbawia jednakże Uczestnika prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie;

6)    dane osobowe zwycięzców Konkursu (Uczestników wybranych przez Komisję Konkursową) zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z pkt 5 powyżej z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne dla spełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów (w tym obowiązków podatkowych, ewentualnych roszczeń dotyczących gwarancji, rękojmi a także przyznania nagród zgodnie z Regulaminem);

7)    dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora dłużej niż to zostało wskazane w pkt 5 i 6 powyżej jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;

8)    dane osobowe Uczestników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony;

9)    dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

10)każdy Uczestnik Konkursu ma prawo:

-         uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

-         żądania dostępu do danych osobowych,

-         żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-         do przenoszenia danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa,

-         do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora

-         do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

11)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie;

12)jeśli będzie to konieczne, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Konkursu następującym kategoriom podmiotów:

-         osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,

-         podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze na rzecz Organizatora, firmom kurierskim,

-         podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa;

13)dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.