REGULAMIN KONKURSU „FUSSOLOGY CONTEST”

§ 1       Postanowienia ogólne

 1.     Organizatorem konkursu po nazwą „FUSSOLOGY CONTEST” (zwanego dalej „Konkursem”) i fundatorem nagród w Konkursie jest polska spółka Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 506610, posiadającą NIP 5213670388, REGON 147203781, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 0/100), wpłacony w całości, zwana dalej łącznie „Organizatorem”.
 2.     Konkurs trwa od 1.10.2019 r. do dnia 7.12.2019 r. z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt 1 poniżej.
 3.     Ogłoszenie wyników Konkursu (wyłonienie zwycięzców) nastąpi najpóźniej do dnia 8.12.2019 r.
 4.     Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem"). Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
 5.     Celem Konkursu jest promocja marki Soft99.
 6.     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 2       Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1.     Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, które w okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. kupią co najmniej jeden zestaw produktów marki Soft99 upoważniających do wzięcia udziału w Konkursie, tj.

a)     PROTECTION SET: Fusso Coat + Ultra Glaco

albo

b)     ULTIMATE SET: Fusso Coat + Ultra Glaco + Glaco Glass Compound + Fusso Coat Speed & Barrier,

na cele prywatne, tj. niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1.     Zakup, o którym mowa w pkt 1 powyżej musi zostać dokonany w sklepie (stacjonarnym bądź internetowym) prowadzonym przez Organizatora lub Oficjalnego Partnera Organizatora.
 2.     Z zastrzeżeniem treści pkt. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Polskiego Kodeksu Cywilnego, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a)    posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń jednego z państw, na terenie którego działa Organizator lub Oficjalny Partner Organizatora;

b)    zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c)    ma ukończone 18 lat; 

d)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 1.     Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie przed otrzymaniem informacji od Organizatora o wygranej.
 2.     Uczestnik, przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3.     W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo skonfigurowane urządzenie z dostępem do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką stron WWW.
 4.     Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane w Konkursie.
 5.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.
 6.     Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie pod warunkiem, że każdorazowo spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w Regulaminie.

§ 3       Zgłoszenie udziału w Konkursie

 1.     Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup co najmniej jednego zestawu produktów marki Soft99 upoważniających do wzięcia udziału w Konkursie, tj. PROTECTION SET: Fusso Coat + Ultra Glaco albo ULTIMATE SET: Fusso Coat + Ultra Glaco + Glaco Glass Compund + Fusso Coat Speed & Barier Gratis bezpośrednio u Organizatora lub Oficjalnego Partnera Organizatora w okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. oraz zachowanie oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, w tym np. paragonu.
 2.     Zgłoszenie udziału w Konkursie może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż moment wysłania zgłoszenia do Konkursu.
 3.     W celu dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik powinien:

a)    dokonać zakupu zgodnie z pkt. 1 Regulaminu powyżej i zachować oryginał dokumentu potwierdzającego ten zakup;

b)    wykonać zadanie konkursowe (dalej: "Praca Konkursowa") polegające na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego efekty zastosowania dowolnego produktu marki Soft99, tak by produkt był widoczny na zdjęciu.

c)    zgłosić Pracę Konkursową w okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. włącznie wypełniając formularz dostępny na stronie www.protection.soft99.pl

 1.     Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.(c) powyżej obejmuje:

a)    podanie niezbędnych danych osobowych uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres e-mail)

b)    przesłanie Pracy Konkursowej,

c)    zapoznanie się z Regulaminem i jego wyraźna akceptacja  poprzez złożenie oświadczenia o treści „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu FUSSOLOGY CONTEST  i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania ”,

d)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu FUSSOLOGY CONTEST. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich modyfikacji”.

 1.     Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4.(c) i (d) powyżej jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak którejkolwiek z nich uniemożliwi danej osobie wzięcie udziału w Konkursie.
 2.     Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Prace Konkursowe:

a)    związane z tematyką Konkursu,

b)    zgłoszone w trakcie trwania Konkursu,

c)    co do których Uczestnik posiada prawa autorskie,

d)    niezawierające wizerunków jakichkolwiek osób,

e)    niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.

 1.     Uczestnik oświadcza, że jego Praca Konkursowa nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 2.     Uczestnik podając dane niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji zgłoszenia takiego Uczestnika a w przypadku wygranej również wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 4       Przyznanie nagród

 1.     Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń Uczestników oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), w skład której wejdzie 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.
 2.     Komisja dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności, lecz niewyłącznie, ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematem Konkursu.
 3.     Nagrodami w Konkursie, które przyznane zostaną przez Komisję wybranym zwycięzcom są:

a)    3) (trzy) nagrody w postaci skutera marki Vespa o pojemności 50 cm3 o wartości 11 866 PLN każdy,

b)    15 (piętnaście) zestawów produktów Basic marki Soft99 o wartości 297,11 zł każdy

c)    25 (dwadzieścia pięć) bluz Soft99 Apparel, typu hoodie o wartości 177,00 zł każda.

 1.     Do każdej z nagród Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę należnego podatku dochodowego.
 2.     Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego organu podatek dochodowy należy z tytułu wygranej.
 3.     Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8.12.2019 r. na profilach społecznościowych Organizatora @soft99polska oraz @soft99europe, przy czym Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej również drogą mailową.
 4.     Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail informującej o przyznaniu nagrody przesłać Organizatorowi wszelkie dokumenty/informacje niezbędne w celu otrzymania nagrody i realizacji obowiązków podatkowych przez Organizatora.
 5.     Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 7 powyżej, podanie nieprawidłowych danych dotyczących Uczestnika skutkować będzie utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 6.     Przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej nie jest możliwe.
 7.   Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych zwycięzcy, w tym w celu jego identyfikacji, jak również weryfikacji dowodu zakupu, o którym mowa w § 3 pkt 1, przed wydaniem nagrody.

§ 5       Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

 1.     Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że przysługuje mu ogół autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej.
 2.     Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika w zamian za prawo wzięcia udziału w Konkursie, na zasadzie licencji niewyłącznej.
 3.     Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej udzielana jest bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałem utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór (Pracę Konkursową) utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)      w zakresie rozpowszechniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt (a) i (b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, sieci Internet, na portalach społecznościowych, na plakatach oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji i reklamy.

 1.     Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
 2.     Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba trzecia jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami.
 3.     Z chwilą wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa ogół praw, w tym autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Pracy Konkursowej stanowiącej utwór, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracować – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałami utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór (Pracę Konkursową) utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)      w zakresie rozpowszechniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt (a) i (b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, sieci Internet, na portalach społecznościowych, na plakatach oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji i reklamy,

d)      w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji utworu (Pracy Konkursowej) w całości lub części oraz dokonywania jego opracować w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji całości lub części,

e)      w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu (Pracy Konkursowej), decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

f)       wykonywania i korzystania z opracowań utworu (Pracy Konkursowej),

g)      wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy Organizatora.

 1.     Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu praw autorskich osobistych w zakresie anonimowego rozpowszechniania zwycięskiej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszych publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niej. Zwycięzca zobowiązuje się też, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej.
 2.     Organizatora uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do zwycięskiej Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6 powyżej, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Pracy Konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań przez podmioty trzecie.
 3.     Organizator ma prawo do rozpowszechniania Prac Konkursowych w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. Nierozpowszechnienie Prac Konkursowych przez Organizatora nie powoduje powrotu praw, o których mowa powyżej do twórcy (danego Uczestnika).
 4.   Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego zwycięskie Prace Konkursowe zostaną wykorzystane i w pełni go akceptuje. W razie konieczności, zwycięzca, na żądanie Organizatora zobowiązuje się złożyć stosowne oświadczenia lub też zawrzeć z Organizatorem umowy potwierdzające skuteczne przeniesienie ogółu autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Pracy Konkursowej.
 5. Organizator jest uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi do zwycięskich Prac Konkursowych.
 6. Uczestnikom Konkursu, poza uprawnieniem do udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody nie przysługuje żadne inne roszczenia do Organizatora z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z niniejszym § 5.

§ 6       Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Organizator informuje iż:

1)    administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. polska spółka Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 506610, posiadająca NIP 5213670388, REGON 147203781, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 0/100), wpłacony w całości;

2)    każdy Uczestnik Konkursu może się kontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem +48 691 344 348 lub na adres email: info@soft99.eu;

3)    Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

a)    przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO, w tym przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu,

b)    w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestników wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. dotyczących rozliczeń podatkowych) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz

c)    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora dotyczącego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

4)    na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail a w przypadku zwycięzców również dane niezbędne do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych – których zakres określony jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

5)    dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora w terminie 60 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Upływ tego terminu nie pozbawia jednakże Uczestnika prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie;

6)    dane osobowe zwycięzców Konkursu (Uczestników wybranych przez Komisję Konkursową) zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z pkt 5 powyżej z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne dla spełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów (w tym obowiązków podatkowych, ewentualnych roszczeń dotyczących gwarancji, rękojmi a także przyznania nagród zgodnie z Regulaminem);

7)    dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora dłużej niż to zostało wskazane w pkt 5 i 6 powyżej jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;

8)    dane osobowe Uczestników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony;

9)    dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

10)każdy Uczestnik Konkursu ma prawo:

-       uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

-       żądania dostępu do danych osobowych,

-       żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-       do przenoszenia danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa,

-       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora

-       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

11)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie;

12)jeśli będzie to konieczne, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Konkursu następującym kategoriom podmiotów:

-       osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,

-       podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze na rzecz Organizatora, firmom kurierskim,

-       podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa;

13)dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 7       Postępowanie reklamacyjne

 1.     Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2.     O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data zarejestrowania wpływu wiadomości e-mail zawierającej reklamację na serwer Organizatora lub data przyjęcia reklamacji ustnej w siedzibie Organizatora.
 3.     Reklamacje związane z Konkursem można kierować w formie pisemnej, mailowo na adres email: info@soft99.eu lub ustnie do protokołu w siedzibie Organizatora Konkursu.
 4.     Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 5.     Rozpatrzenie reklamacji oraz zawiadomienie o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 6.     Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8       Postanowienia końcowe

 1.     Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej dedykowanej Konkursu znajdującej się pod adresem […], na stronie internetowej www.sklep.soft99.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
 2.     Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.).
 3.     Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook ani Instagram. Żaden z serwisów, tj. ani Facebook ani Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane wyłącznie do Organizatora. Organizator zobowiązuje się̨ do zwolnienia serwisów Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko danemu serwisowi roszczenie związane z Konkursem.
 4.     Regulamin został sporządzonych w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej oraz angielskiej. W przypadku rozbieżności – decydująca jest wersja polska.
 5.     Konkurs organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

***