Darmowa dostawa kurierem i do Paczkomatu!

REGULAMIN PROMOCJI "BLACK FRIDAY "

[OPIS SKRÓCONY]

Jak skorzystać z promocji “BLACK FRIDAY 40% OFF”?

Promocja “BLACK FRIDAY” dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.sklep.soft99.eu.

Promocja “BLACK FRIDAY” nie łączy się z innymi promocjami. 

Promocja “BLACK FRIDAY” obowiązuje wyłącznie w dniu 29.11.2019 r. w godzinach od 00:00 do 23:59

[PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU]

 1.      Organizatorem promocji po nazwą „BLACK FRIDAY” („Promocja”) jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 506610, posiadająca NIP 5213670388, REGON 147203781, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 0/100), wpłacony w całości („Organizator”).
 2.      Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora znajdujący się pod adresem www.sklep.soft99.eu (,,E-Sklep”).
 3.      Promocja dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie E-Sklepu. Promocja nie dotyczy produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4.      Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w E-Sklepie zakupu co najmniej jednego produktu.
 5.      Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 40% od ceny regularnej. Rabat naliczany jest automatycznie w chwili dodania produktu do koszyka.
 6.      Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi ani ofertami specjalnymi obowiązującymi w E-Sklepie w czasie trwania Promocji (tj. rabaty nie sumują się). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
 8.      Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią Regulaminu E-Sklepu dostępnego w zakładce „Regulamin” na stronie www.sklep.soft99.eu.
 9.      Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu 29.11.2019 r. w godzinach od 00:00 do 23:59.
 10.   Udział w Promocji, w tym dokonanie zakupu produktów objętych promocją „Black Friday 40% OFF”  jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11.   Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.sklep.soft99.eu w zakładce https://www.sklep.soft99.eu/pl/content/27-regulamin-promocji-black-friday-.
 12.   We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz Regulaminu E-Sklepu, a w odniesieniu do Uczestników będących konsumentami również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 13.   Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Uczestnika będącego konsumentem z tytułu wad kupionych produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14.   Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@soft99.eu
 15.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2019 r.

Załącznik nr 1

Wykaz artykułów, których Promocja „Black Friday” nie obejmuje:

1)      Odzież z linii „Soft99 Apparel” dostępna w zakładce „Soft99 Apparel”: https://www.sklep.soft99.eu/pl/158-soft99-apparel/

2)      Zestawy produktow dostępne w zakładce „Zestawy”: https://www.sklep.soft99.eu/pl/156-zestawy/

3)      Fusso Coat F7 Light

4)      Fusso Coat F7 White

5)      Protection Set Dark

6)      Protection Set Light

7)      Ultimate Set Light

8)      Ultimate Set Dark

9)      Smooth Egg Liquid

10)   Smooth Egg Platinum Liquid

11)   Smooth Egg Shampoo